Climate (IN)action |

Climate (IN)action

14.04.2022 ( 19:00 ) | Клуб Терминал 1 | ВХОД: 15 BGN

– Събитието ще се проведе на английски. The event will be held in English – scroll down for the English version. –

Климатичните промени вече разрушават нашите общества и екосистеми. Никога преди не сме имали толкова много научно доказани данни и решения за проблема. Защо тогава не действаме, а наблюдаваме отстрани ситуацията като на забавен каданс (който постепенно се ускорява все повече)?

Последното проучване на Евробарометър от тази година, показва, че европейците имат правилните нагласи:

 • Според 91% от 15-24-годишните справянето с климатичните промени може да помогне за подобряване на собственото им здраве.
 • Почти всеки втори европеец (49%) вижда климатичните промени като основното глобално предизвикателство за бъдещето на ЕС.
 • Над 80% от тези 49% смятат, че е важно да увеличим дела на възобновяемата енергия в нашата икономика.

Но трудната част идва след това – когато трябва да се действа. На 14 април с Аманда Сабо и Питер Вийг ще си говорим за един много реален проблем, а именно как страните от бившия Източен блок не са склонни да действат срещу климатичните промени – и какво може да направи науката за ускоряване на действието.

Ще засегнем въпроси и като:

 • Кои страни са по-уязвими към промените на климата?
 • Как преходът към нисковъглеродна икономика ще помогне да се справим с проблема и ще подобри икономиките и здравето ни?
 • Каква е ролята на науката за мотивиране на тези крайно необходими действия още сега?

Ако вие сте готови да действате, чакаме ви на 14 април от 19:00 часа в клуб Терминал 1.

Събитието се организира с подкрепата на Институт Лист – Унгарски културен институт София.

English version

Climate change is real and is already damaging our societies and ecosystems. Never before have we had so much scientifically proven data and solutions to the problem. Then why don’t we act, but watch this slow motion video from aside, happening faster and faster?

 • This year’s latest Eurobarometer survey presents interesting attitudes among Europeans:
 • According to 91% of 15-24 year old, tackling climate change can help improve their own health.
 • Almost every second European (49%) sees climate change as a major global challenge for the future of the EU.
 • Over 80% of these 49% believe that it is important to increase the share of renewable energy in our economy and for Europe to become the first climate-neutral continent by 2050.

The hard part, however, comes after that – when it’s time to act. On April 14, we will talk with Amanda Imola Szabó and Péter Vigh about a very real problem, namely how the countries of the former Eastern block are reluctant to act on climate change. We will also consider issues such as:

 • Which countries are more vulnerable to climate change?
 • How will the transition to a low-carbon economy help tackle the problem and improve our economies and health?
 • What’s the role science plays in motivating these necessary changes.

If you are ready to act, we are waiting for you on April 14 at 19:00 in Terminal 1 Club.

Тhe event is organized with the kind support of the Liszt Institute Sofia.

Програма / Schedule

19:00 – отваряме врати / doors open
20:00 – разговор с лекторите / discussion with the speakers
21:00 – въпроси от публиката / Q&A session
21:40 – Край / event end

Билети

Събитието вече е приключило, но можете да гледате записа му, както и още над 24 часа Ratio-съдържание с нашия виртуален пропуск!

Виж повече за виртуалния пропуск и какво включва той.

За лекторите

Amanda Imola Szabó е квалифициран метеоролог и докторант в университета Eötvös Loránd в Будапеща. В нейната докторска дисертация изследва климата и изменението му в Карпатския басейн. Завършва стаж в Карловия университет в Прага, изучавайки промените, свързани с климата и сезонността там. Аманда прекарва и няколко месеца в Университета на Виктория, Британска Колумбия, където проучва как променливите за класификация на климата са се променили в световен мащаб през 20-ти век. Освен докторантурата си, тя участва в проекти за адаптиране към изменението на климата. Член е на екипа на Másfél fok в Унгария, като пише научно обосновани статии за обществеността.

Péter Vigh е основател, ръководител на проекти и редактор на проекта за повишаване на осведомеността относно изменението на климата „Másfél fok“ (1,5 градуса). През последните 3 години платформата се превърна в надеждна и добре позната агенция за климатични новини сред унгарските медии и научната общност. Преди това той е работил като съветник към Европейската програмата за действие в областта на околната среда и климата (LIFE) в подпрограмата за действия в областта на климата. Има докторска степен в областта на литературата и културологията.

About the speakers

Amanda Imola Szabó is a qualified meteorologist and a Ph.D. scholar at the Eötvös Loránd University of Budapest. Her Ph.D. thesis is about the study of climate and climate change in the Carpathian Basin. She completed an internship in Prague at Charles University, studying the climate- and seasonality-type related changes in the Carpathian Basin. She also spent a few months at the University of Victoria, British Columbia to study how climate classification variables have changed globally over the 20th century. Besides her Ph.D. studies, she participates in climate change adaptation projects focusing on climate vulnerability and exposure. She has been a member of the Másfél fok team in Hungary where she writes scientific-based articles for the public.

Péter Vigh is the founder, project manager, and editor of the climate change awareness-raising project “Másfél fok” (1.5 Degrees). In the past 3 years, the platform became a reliable and well-known climate news agency amongst the Hungarian media and the scientific community. Previously he was working as an advisor for the EU’s environmental and climate action programme (LIFE) in the sub-programme for Climate Action. He holds a Ph.D. in the field of literature and cultural studies.