Дистанционни наблюдения на Земята от Космоса

Дистанционни наблюдения на Земята от Космоса

20.02.2020 (19:30) | Зала А205/А207, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5 | ВХОД: СВОБОДЕН

Доц. д-р Елисавета Пенева работи във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2001 г., като преподава „Физика на климата“ и „Дистанционни методи за наблюдение на Земята от Космоса“. Научните ѝ интереси са в областта на численото моделиране на океана и атмосферата, със специфичен фокус върху Черно море и Балканския полуостров.
В последните няколко десетилетия стартираха множество инициативи за мониторинг на нашия дом – планетата Земя. Програма Коперник е мащабен проект на Европейската комисия с амбиция да обедини и засили дейностите по мониторинг на околната среда, като обхване спътниковите и наземни наблюдения, численото моделиране и прогноза, разработването на продукти към крайния потребител.
В лекцията ще стане дума за спътниците, които обикалят около Земята: кой ги конструира и изстрелва; как се получава информация; какво можем да научим от спътниковите изображения. Обработените данни от изображения се предоставят свободно на крайния потребител, като се разделят в няколко тематични области: земя, атмосфера, океан, климат, сигурност, действия при бедствия и аварии. Програмата предоставя и много възможности за финансиране на идеи за приложение на получаваната информация.