Кръжок по астрономия: Гравитационните лещи – тайните очила на Вселената

Кръжок по астрономия: Гравитационните лещи – тайните очила на Вселената

26.08.2021 (19:30) | Физически факултет на СУ, зала А207 | ВХОД: СВОБОДЕН

Лекцията е посветена на едни от най-впечатляващите оптични явления в съвременната астрофизика, резултат от релативистичния ефект на гравитационната леща. На достъпен език, доц.д-р Галин Гюлчев ще обърне внимание на невидимите фотонни структури, образуващи се около масивните черни дупки и екзотичните компактни обекти като голите сингулярности и пространствено-времевите тунели. След разкриване на основните резултати на международната колаборация Event Horizon Тelescope ще се дискутират физическите механизмите за тяхното формиране, обясняващи съвременните наблюдения на сенките на акреционните дискове около черните чупки в центровете на галактиките, потвърждаващи съществуването на фотонните структури. Ще разберете също каква информация е закодирана в поляризираната светлина и съществува ли силно магнитно поле в околността на черните дупки.

За лектора:

Доц. д-р Галин Гюлчев е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2010 г. защитава дисертация в направление „Теоретична и математическа физика“ за придобиване на научната степен „доктор“. Основните му научни интереси сa в областта на физиката на пространство-времето и нейните приложения в астрофизиката. Научните му приноси са в областта на теорията на гравитационните лещи.

Събитието на нашите партньори от Кръжока по Астрономия към Катедра Астрномия на СУ ще се проведе в зала А207 на Физическия факултет.