Науката решава проблеми, 17: Нови подходи за опазване на Земята

Науката решава проблеми, 17: Нови подходи за опазване на Земята

28.05.2019 (19:00) | MOVE.BG | ВХОД: Безплатна регистрация

Гост на поредното издание на „Науката решава проблеми” е д-р Радостина Иванова от Института по органична химия с Център по фитохимия, където през януари 2019 г. защитава докторската си дисертация. През 2017 г. е отличена с Награда на БАН “Иван Евстратиев Гешов” за най-млади учени до 30 години за научни постижения в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“.

Научната ѝ работа е свързана с разработване на нови подходи, включващи използването на лесни за реализация и икономически изгодни техники за синтез на наноструктурирани материали, които биха могли да намерят практическо приложение като катализатори и носители на катализатори за решаване на някои екологични проблеми.

Стремителното нарастване на населението на Земята, увеличеното потребление на енергия, което е универсален двигател за повишаване на качеството на живот във всички общества, и научно-техническият прогрес, коренно променят състоянието на планетата в последните 100 години, като влияние на човешките дейности върху биосферата се засилва все повече. Сериозно предизвикателство е намирането на нови, икономически изгодни и високоефективни подходи за производство, доставка и използване на енергия, които ще повишат качеството на живот, но няма да застрашат околната среда. Поради тази причина, въпросът за търсене на нови алтернативни източници става все по-осезаем. Работата на Радостина е насочена именно към разработването на съвременни и ефективни подходи за устойчиво опазване на околната среда чрез: пълното унищожаване на емитирани от индустрията и ежедневната дейност на хората летливи органични съединения и превенцията на токсични емисии чрез използване на алтернативни, екологично чисти горива.

Вход: свободен! Нужна е регистрация: https://nauka.bg/naukata-reshava-problemi-vol-17-savremenni-podhodi-ustoichivo/