Psychedelics and CBD: tried & true, or hype & woo? |

Psychedelics and CBD: tried & true, or hype & woo?

16.12.2021 ( 19:00 ) | Club Terminal 1 | ВХОД: 10 BGN

— Събитието ще се проведе на английски. The event will be held in English – scroll down for the English version. —

Диалогът около халюциногените и канабисът варира от абсолютна подкрепа и интерес до пълно отричане и вяра, че това е пъклен план на тъмните сили за унищожение на човечеството.

В продължение на хилядолетия, обаче, обществата са използвали психоактивни вещества с терапевтична цел. Доколко съвременната медицина е готова да ги приеме и реабилитира? Могат ли от тема-табу да се превърнат в признати средства за лечение? Ще ни помогнат ли да се справим по-добре както със съвременни чуми като тревожността и депресията, така и със симптоми като гърчове и хронична болка? По-ефикасни ли са в действителност от конвенционалните лекарства?

До отговорите на тези въпроси и много други ще ни доближат нашите лектори д-р Ервин Иванов и д-р Грег Дън.

С Ервин ще си говорим за терапевтичните ползи от канабиса, THC, CBD и други канабиноиди при различни състояния и заболявания. Той ще ни запознае с тяхното приложение и с това как те си взаимодействат с организма.

Грег пък ще ни разкаже кои вещества се отнасят към психеделиците, каква е историята им и как се прилагат в медицината и психотерапията. Ще си говорим и за науката, която стои зад това как психеделиците могат да пренастроят мозъците ни.

Елате на събитието ни, за да чуете още:

  • Какви са различните терапии с психоактивни вещества срещу депресия, тревожност и други заболявания и каква е тяхната ефикасност?
  • Какви ключови проучвания са проведени в тази област и какви резултати са постигнати?
  • Какъв е чисто правният статут на тези терапии и как те се развиват по света?
  • Как е възможно да ги интегрираме устойчиво, без да повтаряме старите грешки?

Програма

19:00 – Отваряме врати
20:00-21:00 – Дискусия с Грег и Ервин
21:00-21:30 – Q&A с въпроси от публиката

Билети

За да спазваме противоепидемичните мерки, местата за събитието са ограничени. Запазете своето, като си вземете билет. В заведението ще бъдат допускани само гости с валиден Зелен сертификат!

За лекторите

Д-р Грег Дън завършва бакалавърското си образование по молекулярна биология и генетика от Калифорнийския университет в Бъркли през 2002 г. и докторската си степен по невронауки от Университета на Пенсилвания през 2011 г. Докторското му изследване е фокусирано върху това как диетата и нивата на стрес на бременната майка влияят на поколенията на нейното потомство чрез трансгенерационно епигенетично програмиране на зародишната линия. Кариерата му сега е фокусирана върху създаването на визуализации на мозъка. Той е носител на стипендия от Националната научна фондация (САЩ) за създаване на най-сложното в света художествено изображение на човешкия мозък, използвайки нова технология, наречена отразяващо микроецване.

Д-р Дън се интересува особено от гъвкавостта на мозъка и как той може да бъде оформен от фактори на околната среда като употребата на психеделични вещества. Грег е бил домакин на минали лекции и дискусии с Ratio, за да помогне за подобряване на осведомеността за мощната способност на психеделиците да ремоделират мозъците ни и да подобряват живота.

Д-р Ервин Иванов е лекар и доктор по фармакология в катедрата по Лекарствена терапия и химиотерапия по темата за синергичните взаимодействия между различни субстанции, смеси и иновативни системи за доставяне на лекарства при рак, включително канабиноиди, куркумин и други вещества от естествен произход. Интересува се от ефектите на психотропни и непсихотропни вещества от естествен произход върху заболявания на тялото и ума. Говори за канабис и канабиноиди в различни събития по света. Има публикации за 3D модели на култивиране на рак, противоракови ефекти на различни канабиноиди. Изследва синергичното взаимодействие между канабиноиди и иновативните системи за доставяне на лекарства с полимери, криогелове, мицели и други наноразмерни носители.

Притежател е на няколко патента за производствени методи и иновативна формулировка в областта на канабиноидите. Компанията, на която е съосновател PBG.GLOBAL, е имала единствения лиценз в България за R&D в областта на канабиса и THC. Съосновател е на INUSYN (Institute for Nutrition Synergy), където в момента организира клинични изпитвания за епилепсия, автоимунни заболявания и дентални патологии.

English version

Hallucinogens and cannabis – drugs or medicines? The dialogue around thеsе contradictory substanceс varies in society from absolute support and interest to complete denial and belief that this is an infernal plan to destroy humanity.

For thousands of years, societies used psychoactive substances for therapeutic purposes. Is modern medicine ready to accept and rehabilitate them? Can they evolve from taboo to recognized medical compounds? Can they help us fight the modern plagues of anxiety and depression and alleviate seizures and chronic pain? Are they actually more effective than conventional drugs?

Our speakers Dr. Ervin Ivanov and Dr. Greg Dunn will bring us closer to the answers to these questions and many others.

We will talk with Ervin about the therapeutic benefits of cannabis, THC, CBD and other cannabinoids for various conditions and diseases. He will introduce us to their application and how they interact with our body.

Greg will tell us which substances are part of the psychedelics group, what is their history and how they are used in medicine and psychotherapy. We will also discuss the science behind how psychedelics can remodel our brains.

Come to our event to hear:

  • What are the different therapies for treating depression, anxiety and other illnesses and how effective are they?
  • What key studies have been conducted in this area and what results have been achieved?
  • What is the purely legal status of these therapies and how do they develop around the world?
  • How can we integrate them sustainably without repeating old mistakes?

Schedule

19:00 – Doors open
20:00-21:00 – Discussion with Greg and Ervin
21:00-21:30 – Q&A with the audience

Tickets

To comply with epidemiological measures we have limited the venue’s capacity, so get your ticket early on. We will only admit guests with a valid COVID Green certificate.

About the speakers

Dr. Greg Dunn completed his undergraduate education in molecular biology and genetics from the University of California, Berkeley in 2002 and his Ph.D. in neuroscience from the University of Pennsylvania in 2011. His doctorate research focused on how a pregnant mother’s diet and stress levels affect generations of her offspring through transgenerational epigenetic programming of the germline. His career is now focused on creating visualizations of the brain. He was the recipient of a National Science Foundation grant (USA) to create the world’s most complex artistic depiction of the human brain using a novel technology called reflective microetching.

Dr. Dunn is particularly interested in the flexibility and malleability of the brain, and how it can be shaped by environmental factors such as the use of psychedelic substances. Greg has hosted past lectures and discussions with Ratio to help improve awareness of psychedelics’ powerful capacity to remodel our brains and improve lives.

Dr. Erwin Ivanov is a medical doctor and Ph.D. in Pharmacology in the department of Drug therapy and Chemotherapy on the topic of synergistic interactions between different substances, mixtures, and innovative drug delivery systems on cancer including Cannabinoids, Curcumin, and other substances from natural origin. He has a wide interest in the effects of psychotropic and non-psychotropic substances from natural origin on diseases of the body and mind. He is a lecturer on Cannabis and Cannabinoids in different events around the world. He has publications on 3D models of cancer cultivation, anti-cancer effects of different cannabinoids, synergistic interaction between cannabinoids, innovative drug delivery systems with polymers, cryogels, micelles, and other nano-sized carriers.

Erwin is a holder of a few patents regarding production methods and innovative formulation in the area of Cannabinoids. The company he co-founded PBG.GLOBAL had the only license in Bulgaria for R&D in the area of Cannabis and THC. He is co-founder of INUSYN (Institute for Nutrition Synergy) where he is currently organizing clinical trials for epilepsy, auto-immune disease, and dental pathologies.