fbpx

Radio flashes from plasma storms around exoplanets

Radio flashes from plasma storms around exoplanets

02.11.2021 (15:00) | Online | ВХОД: СВОБОДЕН

Нашите приятели от българския LOFAR  организират трета семинарна лекция от серията STELLAR – този път с участието на д-р Хариш Ведантам от ASTRON. Онлайн семнара ще се проведе във вторник, 2 ноемаври 2021, от 15:00 ч. през платформата Zoom (линка за достъп ще откриете по-долу)

“Радио проблясъци от плазмени бури около екзопланети”
Д-р Хариш Ведантам
ASTRON, Холандски институт по радиоастрономия
Link to join the seminar

Радио проблясъци от плазмени бури около екзопланети Радионаблюденията с ниска честота (< няколкостотин MHz) уникално проследяват няколко процеса, които определят обитаемостта на екзопланетите. Короналните изхвърляния на плазма, които ерозират планетарните атмосфери, могат да бъдат открити с помощта на характерните радиоизблици, които предизвикват. Планетарните магнитни полета, които до голяма степен определят защитата на планетите срещу звездни нападения над тях, също могат да бъдат открити с помощта на радионаблюдения. Радионаблюденията на подобни явления в Слънчевата система са ежедневие. Такива наблюдения на извънслънчеви системи вече също са постижими благодарение на мощни нови нискочестотни телескопи като LOFAR. Ще опиша програма за наблюдение, използваща LOFAR за систематично изследване на звездни, кафяви джуджета и екзопланетни излъчвания в нискочестотното радио небе с безпрецедентна чувствителност, достигаща части от мили-Янски при честоти около и под 150 MHz. Ще представя някои ранни успехи на тази кампания, включително (а) откриването на доказателства за магнитно взаимодействие между звезда и нейната планета и (б) откриването на студено кафяво джудже директно в радио диапазона на базата на неговите магнитосферни емисии. Ще завърша с перспектива за използване на уникалните диагностични възможности на радиоастрономията за напредък в науката за екзопланети.

Семинарът ще бъде изцяло на английски език.

За лектора:

Астроном от ASTRON и доцент в университета в Грьонинген (2018-досега), носител на стипендията Vidi за 2021 г.  Преди това е работил в Калтех (2015-2018), а дисертацията си е защитил в университета в Грьонинген (2011-2015).

———————–

ENGLISH:

Our friends from the Bulgarian LOFAR are organizing the third STELLAR seminar lecture – this time with Dr. Harish Vedantham from ASTRON. His online seminar will be held on Tuesday, November 2 2021, at 15:00h CET, over Zoom (connection details below).

“Radio flashes from plasma storms around exoplanets”
Dr. Harish Vedantham
ASTRON, The Netherlands Institute of Radio Astronomy
Link to join the seminar

Low frequency (< few hundred MHz) radio observations uniquely trace several processes that determine the habitability of exoplanets. Coronal plasma ejections that erode planetary atmospheres can be detected using the characteristic radio bursts they emit. Planetary magnetic fields that largely determine the planetary defence against the stellar onslaught can also be detected using radio observations. Radio observations of such phenomena in the solar system are commonplace. I will argue that the extrasolar frontier is now also within reach thanks to powerful new low-frequency telescopes such as LOFAR. I will describe an observational program using LOFAR to systematically survey the low-frequency radio sky for stellar, brown dwarf and exoplanetary emission with unprecedented sensitivities reaching a fraction of a milliJansky at 150 MHz and below. I will present some early successes of this campaign including (a) the discovery of evidence for magnetic interaction between a star and its planet and (b) the discovery of a cold brown dwarf directly in the radio band using its magnetospheric emissions. I will end with an outlook for harnessing radio astronomy’s unique diagnostic capabilities to advance exoplanet science.

About the speaker:

Staff astronomer, ASTRON & Visiting Assistant Prof. at Univ of Groningen (2018-current); Recipient of Dutch Vidi grant for 2021.
Past affiliations: Millikan fellow at Caltech (2015-2018), PhD University of Groningen (2011-2015).