Ratio представя: За гъбите и хората

Ratio представя: За гъбите и хората

09.07.2019 (19:00) | Kino Cabana | ВХОД: СВОБОДЕН

Диворастящите гъби са обект на интерес от исторически времена – и за това има причина. Наред с голямото богатство от причудливи форми, цветове и аромати се нареждат и тяхното кулинарно, медицинско и културно значение.

– Какво обаче трябва да знаем, когато изберем да се занимаваме със събиране на диворастящи гъби?
– Какво представляват гъбите и къде се разполагат те в дървото на живота?
– Как да се възползваме от натрупаните с дълги години познания и опит?
– Кои са видовете (родовете), имащи най-голямо значение по отношение на събирането?
– Какви са митовете и легендите около диворастящите гъби, възникнали като „фолклор” в исторически план?
– Как да събираме диворастящи гъби отговорно и предпазливо и какви вреди биха могли да ни нанесат?
– Как се развива познаниято в областта на видовото разнообразие? Кои вещества в гъбите са отговорни за проявата на техните свойства?

На тези и още много други въпроси ще се постараят да отговорят нашите лектори – Доц. Д-р Борис Асьов, миколог, и Владимир Лютов, химик.

За лекторите 

Борис Асьов е роден през 1975 г. в град София. Интересът му към природните науки датира от периода на средното му образование, като от гимназиалните класове се увлича от ботаниката, която остава негово хоби и до днес. Завършва специалност „Биология“ на Софийския университет „СУ Климент Охридски“ през 2001 г. и след завършването се насочва към гъбите. Защитава докторска дисертация в областта на микологията през 2010 г., свързана с таксономията, стопанското значение и опазването на манатарките в България.

Работил е като асистент и главен асистент в бившия Институт по ботаника към БАН, по-късно в новосформирания Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. През 2018 г. е избран за доцент в същия институт. Автор е на голям брой научни публикации в престижни международни научни списания, а също и на два научно-популярни фотоатласа за български гъби. Наред с научната и популяризаторската работа е участвал в подготовката на студенти в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Владимир Лютов има две магистърски степени, „Полимери” и „Медицинска и фармацевтичната химия“ от Факултет по Химия и Фармация към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, член е на “Съюза на химиците в България” и понастоящем работи като електрохимик в БАН. Той се запалва по химията още като ученик в Националната Природо-Математическа Гимназия и е участник в много олимпиади и национални състезания.